ITK/Examples/Segmentation/SinglephaseChanAndVeseDenseFieldLevelSetSegmentation